Política Lingüística presenta el projecte de decret de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics

Política Lingüística presenta el projecte de decret de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics

La Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana ha presentat el projecte de decret del Consell pel qual es crea l’Oficina de Drets Lingüístics, una fita molt necessària per aconseguir la normalització i la igualtat lingüística al País Valencià, i perquè el reconeixement legal del dret a utilitzar la llengua pròpia dels valencians i de les valencianes esdevinga un reconeixement social de fet.

L’Oficina de Drets Lingüístics té com a objecte primer atendre les queixes i els suggeriments que es formulen en matèria de drets lingüístics. Amb aquesta finalitat, pretén oferir a la ciutadania un mecanisme que resolga les seues demandes d’una manera àgil i eficaç, enfront dels recursos administratius o la via judicial —però sense perjudici que puga utilitzar altres vies previstes en l’ordenament— i que, a més a més, atenga situacions de discriminació lingüística que ultrapassen l’àmbit dels usos administratius. En la tramitació d’aquests escrits, l’ODL assumirà el paper de mitjancera entre la part reclamant i la part que ha originat els fets denunciats, posant-se en contacte no sols amb les institucions públiques, sinó també amb les persones físiques i jurídiques de caràcter privat que han perjudicat amb la seua actuació els drets de la ciutadania, a fi que tinguen ocasió d’esmenarla.

A més a més, en una segona fase, l’ODL oferirà a la part infractora el suport i els recursos adequats per a evitar que aquests tipus de comportaments es reproduïsquen en el futur. La recollida de les queixes i dels suggeriments pot constituir així una eina útil per als poders públics, mitjançant la qual poden conéixer de primera mà quina posició ocupa el valencià en la valoració social que fa la ciutadania de les dues llengües que comparteixen l’espai de l’oficialitat. I poden oferir, en conseqüència, una oportunitat, no sols per a esmenar situacions concretes de discriminació, sinó, el que és més important, per a sensibilitzar les institucions públiques, entitats i persones físiques i jurídiques privades en la comesa tant de posar fre a la desigualtat com d’emprendre les mesures que garantisquen el respecte dels drets lingüístics d’una manera plena i efectiva.  

El decret de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics se sotmet al tràmit d’informació pública el projecte amb un termini de 15 dies hàbils per a presentar al·legacions a partir d’ahir mateix. Podeu consultar el projecte clicant ací.