Sí al Valencià a la Universitat Jaume I de Castelló

Sí al Valencià a la Universitat Jaume I de Castelló

Declaració de l’ACV Tirant lo Blanc sobre la informació apareguda als mitjans sobre ’adoctrinament espanyolista en l’assignatura de didàctica de la llengua espanyola per part d’un professor de la Universitat Jaume I.

Tots els estudis i informes, realitzats per institucions oficials i grups d’investigació, utilitzant la
metodologia científica adequada per als estudis socials, coincideixen en el baix ús social del valencià al País Valencià i en els problemes i obstacles de tot tipus que es troba el seu normal us social. Vegeu els estudis de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua o la publicació “La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la gestió responsable” de la Fundació Nexe, per exemple.

A més, alguns d’aquests estudis mostren clarament que en cas de desaparèixer aquells obstacles,
existeix una demanda latent que es podria traduir en un augment de l’ús del valencià. Vegeu, entre
d’altres, les publicacions sobre demanda de valencià d’Escola Valenciana, Intersindical Valenciana o del propi Observatori Lingüístic de la Universitat Jaume I.

Es per tot açò que la ACV Tirant lo Blanc troba totalment reprovable, de ser certs, els fets recollits en el diari Wilaweb el passat 27/03/2013 sobre l’adoctrinament espanyolista en l’assignatura de didàctica de la llengua espanyola per part d’un professor de la nostra universitat. Les opinions i actituds envers el valencià que s’hi recullen són falses, infundades, i es basen només en prejudicis personals. Són afirmacions, actituds i conductes cap al valencià manifestament contràries a l’esperit científic, de diàleg i tolerant propis de la comunitat universitària. Aquestes expressions van més enllà de la llibertat de càtedra: un professor de didàctica d’una llengua no pot fonamentar la seua docència amb comparacions denigrants entre llengües, ni induint els seus deixebles a l’autoodi.

Les llengües han de ser vies de comunicació i apropament entre els pobles i els seus ciutadans i ciutadanes, no arguments per a l’enfrontament.

Per una altra banda, l’ús inadequat de les dades recollides en l’enquesta de la que es fa esment en la noticia, poden suposar una discriminació per raó de llengua, si té un efecte en l’avaluació de l’alumnat,amb les derivacions legals que açò pot comportar.

Volem destacar i valorar positivament que la Universitat Jaume I ha posat en marxa, en el marc del Pla Pluriennal de Multilingüisme, una sèrie de normatives i mecanismes que han de contribuir a la millora de la situació del valencià a la institució. Es per aquesta raó que emplacem al Rector i a la Junta de Govern a prendre les mesures necessàries per aclarir la situació que s’ha donat a conèixer en els mitjans i prendre les mesures disciplinàries que se’n puguen derivar dels fets demostrats, en el marc de la normativa pròpia de la universitat.

A més, el Consell de Govern hauria de pronunciar-se públicament sobre aquest tema, rebutjant i
condemnant les afirmacions del professor en qüestió i reafirmant el compromís de la institució en la defensa de la total normalització lingüística del valencià a la Universitat Jaume I i al conjunt de la societat valenciana.

Finalment, emplacem a l’estudiantat valencianoparlant que s’haja sentit agredit per aquesta situació o qualsevol altra de similar, que utilitze les vies contemplades en la normativa de la universitat en els casos en que el lliure exercici de la docència vaja més enllà dels drets que com a ciutadans i ciutadanes i estudiantat tenen reconeguts.

Castelló de la Plana, 28/03/2013